Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Uttian næringsområde

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 19.06.2019, sak 104/19  å sende reguleringsplan for Uttian næringsområde (5014201813), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 07.06.2019, ut på offentlig høring og ettersyn. Vedtaket fattes i med­hold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å regulere foreslått område (kartutsnitt) til industri, er å legge til rette for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de maritimt rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2017).

Planforslaget innebærer en opparbeiding av ca. 15 daa til industriareal. Området bygges ut ved å fylle ut ca. 28500 m2 i sjøen med steinmasser fra fjellsprenging tilkjørt fra nærliggende områder.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene er vedlagt og kan sees ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Evt. merknader sendes innen tirsdag 20.august 2019 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Med kopi til:
Rambøll v/ P.b. 9420 Sluppen, 7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no