Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Øyrekka Folkehøgskole (Mausund, 65/283)

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 16.09.2021 sak 79/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Øyrekka Folkehøgskole (PLANID: 5014202006), som vist på planbeskrivelse datert 06.09.2021, planbestemmelser datert 01.09.2021 og plankart datert 01.09.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Frøya har i forbindelse med planlagt etablering av Øyrekka Folkehøyskole, revidert reguleringsplanen for Boligområde i Mausundvær (PlanID: 1620197802) som er vedtatt 19.07.1978. Ny plan skal legge til rette for utbygging av Øyrekka Folkehøyskole med tilhørende skolebygg, boligbebyggelse og annen nødvendig infrastruktur.

Kartutsnitt for området:

 

Merknader

Evt. merknader sendes innen 02.11.21 til:

postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.