Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Uttian Panorama, del 2

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 26.04.2022 sak 36/22 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Uttian Panorama Del 2 (PLANID: 5014202011), som vist på planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart daterte 15.02.2022. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten er å tilrettelegge for boligutbygging på Uttian i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget legger til rette for inntil 12 eneboligtomter i en til to etasjer, med tilhørende adkomstveg. Det avsettes areal for et stort lekeområde og et stort felles uteoppholdsareal som knyttes sammen ved hjelp av en turvei.

 
Merknader
Evt. merknader sendes innen 10.06.22 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

Med kopi til:
Kystplan AS, jon.birger.johnsen@kystplan.no.

 

Uttian Panorama - Del 2
Tittel Publisert Type
1. Planbeskrivelse, 15.02.2022

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Planbeskrivelse, 15.02.2022.pdf
2. Planbestemmelser, 15.02.2022

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser, 15.02.2022.pdf
3. Plankart, 15.02.2022

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Plankart, 15.02.2022.pdf
Vedlegg 1 - ROS-analyse

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - ROS-analyse.pdf
Vedlegg 2 - Vurdering områdeskredfare

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Vurdering områdeskredfare.pdf
Vedlegg 3 - Notat infrastruktur

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Notat infrastruktur.pdf
Vedlegg 4 - Naturmangfold

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Naturmangfold.pdf
Vedlegg 5 - Natur og samfunn

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Natur og samfunn.pdf
Vedlegg 6 - Skisse for vann, avløp og strøm

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Skisse for vann, avløp og strøm.pdf
Vedlegg 7 - Høyspentkabel

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Høyspentkabel.pdf
Vedlegg 8 - Situasjonsplan

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Situasjonsplan.pdf
Vedlegg 9 - Landskapsanalyse

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 - Landskapsanalyse.pdf
Vedlegg 10 - Sol- og skyggeanalyse

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Sol- og skyggeanalyse.pdf
Vedlegg 11 - Lengdeprofil veger

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11 - Lengdeprofil veger.pdf
Vedlegg 12 - Mottatte uttalelser til varsel om oppstart

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12 - Mottatte uttalelser til varsel om oppstart.pdf
Vedlegg 13 - Terrengsnitt

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13 - Terrengsnitt.pdf
Vedlegg 14 - Illustrasjon 3D

27.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 14 - Illustrasjon 3D.pdf