Høring og offentlig ettersyn: Kommuneplanens arealdel 2022 - Tema næringsarealer

Varsel om høring og utlegging til offentlig ettersyn av tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022 - tema næringsarealer.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, og vedtak i formannskapet i møte 29.03.22, sak 53/22, varsles det om at tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022 for tema næringsarealer, legges ut på høring.

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet den 25.11.21. 

Arealene kan ses her: kommunekart

Eventuelle innspill sendes skriftlig til Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no og merkes 21/1757.
Merknadsfrist 20.05.22.
Det inviteres til et åpent folkemøte den 27.04.22 fra kl. 17.00-19.00 i Herredshuset, Sistranda.

1 Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
2 Planbestemmelser (PDF, 603 kB)
3a Frøya nye områder KPA rullert 2022 (PDF, 3 MB)
3b Frøya plankart KPA rullert 2022 (PDF, 16 MB)
4 Egnethets- og konsekvensutredning inkl. tilleggsområder (PDF, 4 MB)
5 ROS-analyse (PDF, 4 MB)
6 Oppsummering av innspill etter fastsatt planprogram (PDF, 802 kB)
7 Rabbaheia illustrasjoner (PDF, 608 kB)
8 Saksfremlegg (PDF, 2 MB)
9 Vedtak formannskap (PDF, 124 kB)