Høring og offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Indre Purkskaget, Mausund

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 11.02.2021 sak 3/21, å sende detaljreguleringsplan for Indre Purkskaget, Mausind (planid: 5014202001) ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å rydde opp i strandlinjen for økt areal for sjøhus/naust og rorbuer i Indre del av Purkskaget, innerst i Måøyhålet. Målet for reguleringen er i samsvar med kommunenes mål om høy utnyttelse av arealer avsatt til sjøhusbebyggelse.

Kartutsnitt for området:
Klikk for stort bilde  

Merknader
Evt. merknader sendes innen 09.04.2021 til: 
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7261 Sistranda

Med kopi til
Joar Johansen, Arkitektkontoret Odd Thommesen AS, Nedre Bakklandet 56, 7014 Trondheim eller e- post: joar@thommesen-ark.no.

Kommunedirektøren

Saksfremlegg 1.gangsbehandling (PDF, 949 kB)
Saksprotokoll 11.02.2021 (PDF, 269 kB)

1. Planbeskrivelse, datert 24.01.2021 (PDF, 2 MB)
2. Planbestemmelser, datert 05.01.2021 (PDF, 122 kB)
3. Plankart, målestokk. 1 - 1000, datert 04.01.2021 (PDF, 2 MB)
4. Vedlegg 1. Situasjonsplan (PDF, 3 MB)
5. Vedlegg 2 ROS - analyse (PDF, 5 MB)
6. Vedlegg 3. Geoteknisk notat (PDF, 18 MB)
7. Vedlegg 4. Tilstandsrapport sedimenter i sjø (PDF, 5 MB)
8. Vedlegg 5. Vurdering naturmangfold (PDF, 23 MB)
9. Vedlegg 6. Uttalelser sektormyndigheter (PDF, 11 MB)
10. Vedlegg 7. VA-plan (PDF, 647 kB)