Høring og offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Sistranda høydebasseng

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger reguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (planid: 5014201901) med planbestemmelser og plankart datert 12.11.2019 og planbeskrivelse datert 12.06.2020, ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av nytt høydebasseng på Sistranda, samt annen nødvendig infrastruktur. Planforslaget vil også omfatte «Steinalderstien» der deler av området er båndlagt med sikkerhetssone for nedslagsfelt for
drikkevannskilde og områder båndlagt for bevaring av kulturmiljø. Deler av Ørndalsvegen omfattes også av dette planforslaget.

Utsnitt av plankart:

Klikk for stort bilde

 

Merknader
Evt. merknader sendes innen 11.12.20 til:
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7261 Sistranda.
Med kopi til:
Rambøll, Kobbes gate 2 – 7493 Trondheim, eller
christian.furuly@ramboll.no

Samlet saksfremlegg 15.10.2020 (PDF, 2 MB)
Vedtak 15.10.2020 (PDF, 201 kB)

Plankart 12.11.2019 (PDF, 13 MB)
Planbeskrivelse 12.06.2020 (PDF, 5 MB)
Planbestemmelser 12.11.2019 (PDF, 946 kB)
ROS 16.09.2019 (PDF, 640 kB)


Kommunedirektøren