Høring og offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Sjønhalsen boligområde

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 15.10.2020 sak 91/20, å sende detaljreguleringsplan for Sjønhalsen boligområde - gnr. 56 bnr. 74 mfl. ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende infrastruktur. Det er planlagt opptil 40 boenheter i form av småhusbebyggelse og konsentrert boligbebyggelse. 


Illustrasjonsplan for området:
 Klikk for stort bilde   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknader

Evt. merknader sendes innen 11.12.20 til: 
Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.

Med kopi til:
On Arkitekter og Ingeniører AS – Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
Med hilsen

Kommunedirektøren


Samlet saksfremlegg - 15.10.2020 (PDF, 2 MB)
Vedtak 15.10.2020 (PDF, 265 kB)

Plankart - 22.09.2020 (PDF, 2 MB)
Planbestemmelser, 22.09.2020 (PDF, 810 kB)
Planbeskrivelse, 29.09.2020 (PDF, 5 MB)
Vedlegg 1 ROS analyse (PDF, 5 MB)
Vedlegg 2 VA plan (PDF, 6 MB)
Vedlegg 3 Natur og miljøinvertering (PDF, 809 kB)
Vedlegg 4 Vurdering ift. flora og fauna (PDF, 80 kB)
Vedlegg 5 Geoteknisk vurdering (PDF, 3 MB)
Vedlegg 6 uttalelser sektormyndigheter (PDF, 787 kB)