Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Hammarberget boligfelt (Gnr. 10, Bnr. 279)

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 20.05.2021 sak 39/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Hammarberget boligfelt (PLANID: 5014201910), som vist på planbeskrivelse datert 23.04.2021, planbestemmelser datert 23.04.2021 og plankart datert 18.03.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligbygging på del av eiendommen 10/279 i Hammarberget, Hammarvika. Arealet reguleres til boligformål med tilhørende lekeplasser, fellesarealer, grøntområder, veiformål og, i tillegg, en rasteplass langs fylkesveg 714 som er avsatt i kommuneplanens arealdel.

Kartutsnitt for området:
Klikk for stort bilde 

Merknader
Evt. merknader sendes innen 16.07.21 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

Med kopi til:
WSP Norge AS, Granåsvegen 15b – 7069 Trondheim, eller oddhild.fausa@wsp.com.

 

Saksprotokoll (PDF, 352 kB)

Samlet saksfremstilling (PDF, 927 kB)

1. Planbeskrivelse, datert 23.04.2021 (PDF, 7 MB)

2. Planbestemmelser, datert 23.04.2021 (PDF, 205 kB)

3. Plankart, ms1000, datert 18.03.2021 (PDF, 619 kB)

4. Illustrasjonsplan, datert 19.03.2021 (PDF, 2 MB)

5. ROS-analyse, datert 15.01.2021 (PDF, 265 kB)

6. Overordnet VA-plan, datert 22.03.2021 (PDF, 821 kB)

7. Notat VA-plan, datert 17.03.21 (PDF, 977 kB)

8. Rapport Naturmangfold, datert 05.02.2020 (PDF, 2 MB)

9. Rapport Områdestabilitet, datert 13.02.2020 (PDF, 880 kB)

10. Rapport Arkeologi, datert 18.11.2020 (PDF, 3 MB)

11. Rapport Støyutredning, datert 05.02.2021 (PDF, 5 MB)

12. Referat Oppstartsmøte, datert 09.12.2019 (PDF, 689 kB)