HØRING - Plasseringsendring og utvidet biomasse på lokaliteten Jamnungen

NorCod AS søker om plasseringsendring og utvidet lokalitetsbiomasse på lokaliteten Jamnungen.

Eksisterende lokalitet 26535 Jamnungen ligger ved Storjamnungen nord for Sørdyrøya i Frøya kommune. Lokaliteten er klarert for tillatelsen STF-65 tilhørende NorCod AS og er godkjent for en lokalitetsbiomasse på 780 tonn.
NorCod AS søker nå om å utvide lokaliteten og endre plasseringen i retning sør-vest i forhold til eksisterende godkjenning. Omsøkt lokalitetsbiomasse er 5460 tonn, tilsvarende 7 tillatelser á 780 tonn for matfiskproduksjon av torsk.
I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.


Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.11.2019 – 03.01.2020 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 03.01.2020.