Høring: SalMar Farming AS søker om endring av flåteplassering på lokaliteten Olausskjæret

SalMar Farming AS søker om endring av flåteplassering på lokaliteten Olausskjæret. Det er godkjent to ulike flåteplasseringer på lokaliteten. Det er plasseringen lengst nord som nå søkes flyttet mot nordøst. Søknaden omfatter ingen andre endringer.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 16.11.2020 - 16.12.2020 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 16.12.2020.

kart1 (PDF, 973 kB)

kart2 (PDF, 554 kB)

søknad (PDF, 793 kB)

oversendelsesbrev (PDF, 146 kB)