HØRING: SALMAR FARMING AS - SØKNAD OM FLYTTING AV LOKALITET 33737 OLAUSSKJÆRET

SalMar Farming AS søker om flytting av eksisterende lokalitet Olausskjæret. Biomassen på 3 120 tonn MTB søkes
ikke endret. Selskapet søker også om å ha to fôrflåteplasseringer ved anlegget.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 17.02.2020 – 17.03.2020

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 17.03.2020.