Høring: Sintef Ocean AS, Søknad om akvakultur av makroalger. Lokaliteten Storflua - Frøya kommune.

Søknaden gjelder etablering av ny lokalitet makroalger – senere livsstadier – på følgende lokalitet i Frøya kommune:

navn:                      posisjon i grader og desimalminutter                    kartdatum                               
Storflua                   63˚ 53.097’ N 8˚ 56.709 ’ E                            Euref89/WGS84 

Det søkes om 650 dekar.
Det søkes om følgende arter:
Sukertare: Saccharina latissima
Butare: Alaria exculenta
Fingertare: Laminaria digitata
Sjøsalat: Ulv asp
Fjærehinne: Porphyra/Pyropia sp
Søl: Palmaria palmata
Krusflik: Chondrus crispus

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø. 

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 01.12.2022.

Vedlegg:

Sintef Ocean As Søknad om akvakultur av makroalger (PDF, 292 kB)

Søknadskjema makroalger Storflua_Sintef Ocean - signert (PDF, 2 MB)

V 6.1.2_Strømrapport Storflua (PDF, 4 MB)

V 6.1.3_Kartutsnitt og anlegsskisse (PDF, 7 MB)

V 6.1.4_Bunnkartlegging Storflua (PDF, 2 MB)

V 6.1.6_Søkers KU-vurdering (PDF, 144 kB)

V 6.3_Behov for ny lokalitet (PDF, 292 kB)

V 6.3_Spredning av organisk materiale Simulering ved Storflua (PDF, 4 MB)

V 6.3_Undersøkelse av sedimentmiljø ved Storflua (PDF, 8 MB)