Høring - søknad om utfylling i sjø - Gjetøy bru - Frøya kommune

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunen legge et eksemplar av søknaden ut til offentlig gjennomsyn. Vi ber også om at kommunen uttaler seg innen 21.08.2020. 

Vi viser til vedlagte søknad. Kunngjøringen er sendt til Adresseavisen og Hitra-Frøya der saken vil bli kunngjort en av de nærmeste dagene. Saken legges også ut på vår nettside på 
www.fylkesmannen.no/trondelag. 


Kort oppsummering av søknaden 
Fylkesmannen viser til søknaden fra Frøya kommune, datert 16.01.2020. Frøya kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av ca. 1 200 m3 sprengstein i sjø i forbindelse med oppgradering av vegstrekningen mellom øyene Gjetøya og Brannøya i Frøya kommune. Tiltaket omfatter en utfylling i sjø på ca. 450 m2, komplettert med rør. 


Frøya kommune ga 15.5.2020 dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 andre ledd for etablering av masseuttak på gnr. 65 bnr. 14 og fylling i sjø mellom Gjetøya og Brannøya som omsøkt.


Høring 
Vi ber Frøya kommune legge søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i kommunen. Dere kan om ønskelig også legge ut kunngjøringen på egen hjemmeside. Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn til 21.08.2020. Deretter kan dere makulere dokumentene. 
Fylkesmannen i Trøndelag ber også om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite om kommunen har informasjon om: 

•    utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6

•    forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8

•    andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 1 O

•    andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.

•    omsøkte aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.

Kapittel 15 A i forurensningsforskriften av 1. januar 2004, gir kommunen utvidet myndighet til å stille krav som gjelder påslipp på offentlig nett. Vi ber kommunen vurdere dette hvis slikt påslipp er aktuelt. 


Uttalelsen fra kommunen kan sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen,no innen fristen. 

Last ned dokument her (PDF, 10 MB)