Høringsutkast - Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslaget inneholder plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Alle dokumenter tilhørende saken ligger under.

For digital visning av planforslag , gå til www.kommunekart.com. Velg kommune Frøya. Sett på kartlaget Kommuneplan forslag. Alle dokumenter ligger også i papirversjon i kommunens servicekontor.

Planbestemmelse §§ 28.1 og 28.2 Naust/Utforming av bygg i strandsonen, er under revidering og vil innarbeides i planforslaget ved et senere tidspunkt.

Innbyggere, næringsliv, organisasjoner, sektormyndigheter og andre interessenter kan komme med merknader og innspill til planforslaget.

Høringsfrist for 1.gangs høring og offentlig ettersyn er satt til: 12. april 2019.

Innspill sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7261 Sistranda.

 

Øyrekka (PDF, 4 MB)

Fast-Frøya (PDF, 9 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2018- 2030 (PDF, 686 kB)

Delrapport Øyrekka (PDF, 4 MB)

Delrapport Nordskag (PDF, 6 MB)

Delrapport Nesset og Sistranda (PDF, 7 MB)

Delrapport Nabeita (PDF, 6 MB)

Delrapport Dyrøy (PDF, 4 MB)

ROS-analyse Frøya_20 (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll kommunestyre (PDF, 448 kB)