KUNNGJØRING: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - HAMMERDAL DEL AV GNR 10, BNR 12

Kommunedirektøren har med hjemmel i pbl. § 12-14, etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester, vedtatt endring av reguleringsplanen for Hammerdal, del av gnr. 10, bnr. 12 (planid: 1620201303), med plankart og VA-plan revidert 04.12.2019 og planbestemmelser revidert 08.06.2020. Endringen trår i kraft umiddelbart. 

Endringene er i tråd med planens opprinnelige hovedformål som er plan for boligbebyggelse LNFR og vei. Område for boligbebyggelse er ikke utvidet ifht. eksisterende plan, og LNFR området er ikke innskrenket. Formålet med reguleringsendringen er å oppnå fortetting innenfor område som fra før er regulert til bolig. Planbeskrivelsen er derfor ikke revidert ved denne endringen.

Klagemuligheter
I henhold til pbl § 12-14 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket ble kunngjort på kommunens hjemmeside 09.06.2020. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 30.06.2020.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
 

Hammerdal bestemmelser reguleringsendring rev D 080620 (PDF, 395 kB)
Hammerdal Reguleringskart rev C 041219 (PDF, 3 MB)
Hammerdal VA plan rev 041219 (PDF, 259 kB)