Kunngjøring: Mindre endring av reguleringsplanener i forbindelse med sitkagran-hogst

Med hjemmel i pbl. § 12-14 vedtar Frøya kommune endring av reguleringsplanene for Hammervolden boligfelt, Hammeren, Nordhammaren boligområde og Rabben vest med reviderte planbestemmelser datert 27.10.2020. Endringen trer i kraft umiddelbart.

Frøya kommune ønsker å fjerne all sitkagran på Frøya. Som et forprosjekt skal det ved maskinell hogst fjernes all sitkagran i området Flatval – Sistranda. Dette for å skaffe seg erfaringer for hvordan resterende hogst i kommunen bør og kan gjennomføres. Sitkagrana er av Artsdatabanken vurdert til kategorien svært høy risiko SE. Arten har stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt.

Der hvor hogsten er i konflikt med gjeldende reguleringsbestemmelser er følgende setning lagt inn i planbestemmelsene:
"Fjerning av uønskede arter tillates. Uønskede arter defineres som arter som til enhver tid er oppført på «fremmedartslista» til Artsdatabanken." Endringen er gjort i følgende planer: Rabben vest (planid: 1620199801), Nordhammaren boligområde (planid:1620201507), Hammeren (planid:1620200911) og Hammervolden boligfelt (planid: 1620200401).

Endringen vurderes til å ikke medføre noen negative konsekvenser.

Det vurderes at planforslaget ikke går ut over hovedtrekkene i eksisterende plan, og at endringen i planbestemmelsene kan godkjennes som en mindre endring av plan.

Konklusjon
Med hjemmel i delegert myndighet vedtar Kommunedirektøren innkomne reviderte planforslag som ligger vedlagt i saken. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Klagemuligheter
I henhold til pbl § 12-14 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket ble kunngjort på kommunens hjemmeside 20.11.2020. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 14.10.2020. 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

Etter at klagefristen er utløpt vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Vedlegg:
Planbestemmelser, Hammervolden boligområde (PDF, 347 kB)
Planbestemmelser Rabben vest (PDF, 300 kB)
Planbestemmelser, Hammeren (PDF, 341 kB)
Planbestemmelser, Nordhammaren boligområde (PDF, 665 kB)