MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS - SØKNAD OM ENDRING AV FLÅTEPLASSERING PÅ LOKALITETEN 12993 LAMØYA

Måsøval fiskeoppdrett AS søker om ending av flåteplasseringen på lokaliteten Lamøya.

12993 Lamøya 63˚43.984’ N 89˚51.322’ E 

Det søkes om endring av flåteplasseringen. Den flyttes om lag 100 meter. Søknaden medfører ingen biomasseutvidelse eller arealutvidelse. Plasseringen av flåten søkes endret fra anleggets sør/sørvestlige side til anleggets nordøstlige side, slik at den vil ligge i et mindre eksponert område. Lengden på fôrslangene vil også bli
kortere.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.
Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12.11.2019 – 16.12.2019 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no
innen 16.12.2019.