Mindre endring av reguleringsplan - Nordskag Industriområde, Gnr.15 Bnr.11

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester i Frøya kommune egengodkjente 14.06.2022 sak 64/22 reguleringsplanen for Nordskag Industriområde (PLANID: 1620200003), som vist på planbestemmelser datert 08.06.2022.

Nutrimar AS ønsker å føre opp en pipe innenfor området som er regulert til industri. Reguleringsbestemmelsene tillater en maksimal byggehøyde på 12 meter gesimshøyde, og legger begrensninger for å kunne gjennomføre tiltaket. Pipen vil få en høyde på ca. 75 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 21.06.2022. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 12.07.2022 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no.
 

Nordskag Industriområde - mindre endring
Tittel Publisert Type
Planbestemmelser 08.06.2022

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser 08.06.2022.pdf
Saksprotokoll 14.06.2022

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll 14.06.2022.pdf
Samlet Saksfremstilling

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet Saksfremstilling.pdf