Offentliggjøring - Kommunal planstrategi 2020 - 2024

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 193/20 å offentliggjøre "Kommunal planstrategi 2020 – 2024" for Frøya kommune i 30 dager, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1, før planstrategien fremmes for politisk behandling i kommunestyret. 

Kommunal plan planstrategi er ikke en plan i seg selv, men et verktøy for å avklare kommunens planbehov i valgperioden. Etter vedtak om oppstart våren 2020, er det gjennomført en administrativ og politisk prosess i forhold til utarbeidelse av planstrategi. Sektormyndigheter og nabokommuner ble også invitert til å komme med innspill. Dette er innarbeidet i kommunal planstrategi 2020 – 2024.

Frøya kommune inviterer med dette til innspill til utarbeidet kommunal planstrategi. 

Innspill sendes skriftlig til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 7260 Sistranda.

Frist for å komme med innspill er satt til den 19. september.
Innspill vil ikke bli besvart enkeltvis, men inkluderes i saksfremlegg og kommunal planstrategi.

Vedlegg
Planstrategi 2020 - 2024 (PDF, 2 MB)
Vedtak om offentliggjøring av planstrategi 2020 - 2024 (PDF, 280 kB)