Oppstart reguleringsarbeider Valen fritidshavn gnr. 13, bnr. 2 m.fl. PlanID: 5014202003 - Frøya kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8  kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Hensikten med reguleringen revidere gjeldende plan slik at den samsvarer med det som allerede er bygget. Videre skal planområdet utvides  og reguleres med arealer til fritidsbebyggelse og  boligformål. Planområdet er på ca 50 daa. Avgrensningen av  områdene er vist på kartutsnittet under.  Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan  bli noe justert under planprosessen.  Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte  planarbeidet kan rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
post@on-as.no
Tlf. 72484020, innen 10.08.2020