REGULERINGSENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SIHOLMEN OG MYRATANGEN 1. GANGS BEHANDLING

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 27.11.2018 sak 173/18, å sende detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen (1620200804) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 22.11.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Hensikten med omreguleringen er flytting av liggekai fra lokalitet sør for fiskerihavna i vedtatt plan, til ny lokalitet utenfor eksisterende molo ved fiskerihavna. Videre har planarbeidet hatt som hensikt å rydde opp i en del uklarheter, og oppdatere planbestemmelser og plankart. Underveis i prosessen er det også foretatt en del justeringer og oppdateringer i henhold til eksisterende bebyggelse og utnyttelse av de ulike områdene.

Plandokumentene kan sees her, og ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Evt. merknader sendes innen 12.01.19 (6 uker fra avisannonse), til:

Postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, Pb. 152, 761 Sistranda.