Sluttbehandling Detaljreguleringsplan - Sistranda høydebasseng

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 25.03.2021 sak 42/21 reguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 5014201901), som vist på planbeskrivelse datert 12.06.2020, planbestemmelser datert 08.03.2021 og plankart datert 12.11.2019.

Klikk for stort bilde 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter kan sees ved henvendelse i kommunens servicetorg og på kommunens hjemmeside https://www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang:

I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 09.04.2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 30.04.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn:

Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.

https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no.

 

Saksprotokoll 26.03.2021 (PDF, 200 kB)

Samlet Saksfremlegg 29.03.2021 (PDF, 670 kB)

1. Planbeskrivelsen, datert 12.06.2020 (PDF, 5 MB)

2. Planbestemmelser, datert 08.03.2021 (PDF, 552 kB)

3. Plankart, datert 12.11.2019 (PDF, 13 MB)

4. ROS-analyse (PDF, 640 kB)