Sluttbehandling: Detaljreguleringsplanen for Siholmen

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.10.2020 sak 95/20 detaljreguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020, med følgende endring:

-    Nytt avsnitt i 4.1 a)
Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn.

-    Nytt strekpunkt i 8.1
Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn.
 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Saksdokumenter 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter kan sees ved henvendelse i kommunens servicetorg og nede på denne siden.

Endringene i §§ 4.1 a og 8.1 vil bli lagt til bestemmelsene og tilgjengeliggjort gjennom https://kommunekart.com/klient/froya/publikum 

Erstatning/ innløsning 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang:
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket ble kunngjort i Hitra/Frøya avis den 06.11.2020. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 27.11.2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klage fristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn:
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova. 
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?
Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no


Saksprotokoll 29.10.2020 (PDF, 337 kB)
Samlet saksfremlegg 29.10.2020 (PDF, 720 kB)

Planbeskrivelse 03.01.2020 (PDF, 5 MB)
Planbestemmelser 13.08.2020 (PDF, 101 kB)
Plankart 13.08.2020 (PDF, 2 MB)


ROS-analyse 22.10.2019
(PDF, 132 kB)
Illustrasjon mulig bebyggelse (PDF, 365 kB)
Perspektiv komplett (PDF, 2 MB)
Terrengsnitt (PDF, 2 MB)
A30 Snitt (PDF, 79 kB)
Sol- og skyggeanalyse (PDF, 3 MB)
Innledende vindanalyse Siholmen (PDF, 2 MB)
Vedlegg_1_H100_plantegning_VA (PDF, 426 kB)
Siholmen reguleringsplan - Overordnet VA-plan (teknisk notat) (PDF, 3 MB)
C-not-001 Siholmen reguleringsplan - Støy (PDF, 2 MB)
Miljøteknisk undersøkelse Siholmen (PDF, 9 MB)
19050-RIG01 Geoteknisk datarapport (PDF, 11 MB)
19050-RIG02-2 Geoteknisk prosjekteringsrapport (PDF, 2 MB)
Risikovurdering Siholmen Rapport 11.08.2020 (PDF, 3 MB)
not_Bølgeanalyse og molodim_endelig (PDF, 2 MB)
Prinsippskisse erosjonssikring (PDF, 152 kB)
Detaljtegning_bussholdeplass (PDF, 560 kB)
Sammenstilling høringsperiode (PDF, 2 MB)
Høringer samlet (PDF, 3 MB)