Sluttbehandling: Egengodkjenning av detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709)

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Saksdokumenter 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter kan sees i dokumentene nederst på siden.

Eventuelle klager 
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket ble kunngjort i Hitra/Frøya avis den 08.09.2020. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 29.09.2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/ innløsning 
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

1620201709 Beskrivelse Hammervolden Næringsområde_200420 (PDF, 2 MB)
1620201709 Bestemmelser Hamarvolden næringsområde -180820 (PDF, 285 kB)
A10-1 Situasjonsplan-rev310320 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 Sammenstilling av alle merknader-liste (PDF, 5 MB)
Vedlegg 2 Godkjent planprogram (PDF, 2 MB)
Vedlegg 3 Vedtak planprogram (PDF, 340 kB)
Vedlegg 3a Perspektiver (PDF, 5 MB)
Vedlegg 4 Naturmangfoldundersøkelse (PDF, 260 kB)
Vedlegg 5 Landbruksinteresser (PDF, 16 MB)
Vedlegg 6 Kulturminneundersøkelse (PDF, 2 MB)
Vedlegg 8 ROSanalyse med analyseskjema (PDF, 155 kB)
Vedlegg 9 Støyfaglig vurdering - Hammervolden næringsområde (PDF, 2 MB)
Vedlegg 11 Geoteknisk notat og vedlegg, REV 1 (PDF, 4 MB)
Vedlegg 12 Alternativ plassering (PDF, 575 kB)
Vedlegg 13 Sol-skyggeanalyse (PDF, 502 kB)
Vedlegg 14 Terrengsnitt (PDF, 4 MB)
Vedlegg 15 Overordnet- VA-plan (PDF, 401 kB)