Sluttbehandling Reguleringsplan - Frøya Flyplass

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 92/21 reguleringsplanen for Frøya Flyplass (PLANID: 1620201711), som vist på planbeskrivelse datert 29.04.2021, planbestemmelser datert 29.04.2021 og plankart datert 11.01.2021.

Klikk for stort bilde 

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 01.06.2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 22.06.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no.
 

Saksprotokoll (PDF, 202 kB)

Samlet Saksfremlegg (PDF, 869 kB)

1. Planbeskrivelse, 29.04.21 (PDF, 6 MB)

2. Planbestemmelser, 29.04.21 (PDF, 311 kB)

3. Plankart med hensynssone, datert 11.01.21 (PDF, 29 MB)

4. Plankart uten hensynssone, datert 11.01.21 (PDF, 23 MB)

5. Rapport - Støyfaglig vurdering, datert 11.12.18 (PDF, 18 MB)

6. Rapport - Naturfaglig vurdering av ål, datert 15.07.19 (PDF, 3 MB)

7. Rapport - Kystlynghei og andre naturtyper vurdering og verdisetting, datert 04.01.21 (PDF, 7 MB)