Sluttbehandling Reguleringsplan - Haugranda boligfelt (Gnr. 10, Bnr. 4 m.fl.)

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.04.2021 sak 71/21 reguleringsplanen for Haugranda boligfelt (PLANID: 5014201804), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2020, planbestemmelser datert 26.02.2021 og plankart datert 20.03.2020.

Klikk for stort bilde 

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 07.05.2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 28.05.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no.
 

Saksprotokoll (PDF, 207 kB)

Samlet saksfremlegg (PDF, 682 kB)

1. Planbeskrivelse, datert 14.04.2020 (PDF, 2 MB)

2. Planbestemmelser, datert 26.02.2021 (DOCX, 60 kB)

3. Plankart, målestokk 2500, datert 20.03.2020 (PDF, 3 MB)

4. Vedlegg 1 - Planprogram (PDF, 542 kB)

5. Vedlegg 2 - Adresseliste Haugranda (PDF, 133 kB)

6. Vedlegg 3 - Naturmangfold vurdering (PDF, 255 kB)

7. Vedlegg 4 - Landbruksfaglig vurdering (PDF, 13 MB)

8. Vedlegg 5 - Arkeologiske registreringer (PDF, 588 kB)

9. Vedlegg 6 - Trafikknotat (PDF, 530 kB)

10. Vedlegg 7 - ROS-analyse (PDF, 464 kB)

11. Vedlegg 8 - Sol- og skyggeanalyse (PDF, 285 kB)

12. Vedlegg 9 - Geologisk vurdering (PDF, 3 MB)

13. Vedlegg 10 - VA-skisse (PDF, 540 kB)

14. Vedlegg 11 - Perspektivtegninger (PDF, 399 kB)

15. Vedlegg 12 - Snitt-tegninger (PDF, 849 kB)

16. Temakart - AR5 (PDF, 316 kB)

17. Temakart - Situasjonsplan (PDF, 400 kB)

18. Tilbakemeldingsskjema (PDF, 127 kB)