Sluttbehandling Reguleringsplan - Myran-Beinskardet B5

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 91/21 detaljreguleringsplanen for Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på planbeskrivelse datert 10.11.2020, planbestemmelser datert 04.05.2021 og plankart datert 10.11.2020.

Klikk for stort bilde 

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 01.06.2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 22.06.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no.

 

Saksprotokoll (PDF, 199 kB)

Samlet Saksfremlegg (PDF, 828 kB)

1. Planbeskrivelse, 10.11.2020 (PDF, 1015 kB)

2. Planbestemmelser, 04.05.2021 (PDF, 164 kB)

3. Plankart_A3-ms500, 10.11.2020 (PDF, 283 kB)

4. Vedlegg - Illustrasjonsplan (PDF, 507 kB)

5. Vedlegg - ROS-analyse (PDF, 177 kB)

6. Vedlegg - Notat Naturmangfold (PDF, 344 kB)

7. Vedlegg - Geologisk vurdering (PDF, 2 MB)

8. Vedlegg - VA-plan (PDF, 416 kB)

9. Vedlegg - Notat Overflatevannshåndtering (PDF, 301 kB)

10. Vedlegg - Analyse byggets påvirkning (PDF, 507 kB)

11. Vedlegg - Perspektiver (PDF, 114 kB)