Sluttbehandling Reguleringsplan - Sjønhalsen boligområde

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 24.06.2021 sak 114/21 reguleringsplanen for Sjønhalsen boligområde (PLANID: 1620201708), som vist på planbeskrivelse datert 26.05.2021, planbestemmelser datert 22.04.2021 og plankart datert 13.01.2021.

Klikk for stort bilde 

Erstatning/ innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang
I henhold til PBL § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket blir kunngjort i Hitra/Frøya avis den 29.06.2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 satt til 20.07.2021 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.
https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/

Har du spørsmål?
Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og torsdag mellom kl. 10-14.

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: postmottak@froya.kommune.no.

 

Samlet saksfremlegg (PDF, 862 kB)

Saksprotokoll (PDF, 199 kB)

1. Planbeskrivelse, 26.05.2021 (PDF, 5 MB)

2. Planbestemmelser, 22.04.2021 (med markerte endringer) (PDF, 200 kB)

3. Plankart, 13.01.2021 (PDF, 2 MB)

4. Vedlegg - ROS-analyse (PDF, 5 MB)

5. Vedlegg - VA-plan (PDF, 6 MB)

6. Vedlegg - Natur- og miljøinvertering (PDF, 809 kB)

7. Vedlegg - Flora og fauna vurdering (PDF, 80 kB)

8. Vedlegg - Geoteknisk vurdering (PDF, 3 MB)

9. Notat - NIN-kartlegging (PDF, 4 MB)

10. Trekking av innsigelse (PDF, 106 kB)