Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Frøya flyplass

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med regulering av Frøya flyplass.
Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Frøya flyplass DA.

Planområdet ligger nord for Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og Korstjønnin. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende rullebane i nordøstlig retning, slik at denne får en totallengde på 1199 meter. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar for flyplassen med atkomstveg, areal for eksisterende motorsportsenter (som er bygd ut etter dispensasjon) og areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret, både med klubbhus, motorsykkelbane og forlengelse av dagens bilbane. Motorsportsentret ligger like sørøst for flystripa, men benytter også deler av denne som bane i dag.