Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - Tuvneset-Storheia Gnr. 12 Bnr. 1 m. fler

På vegne av Vikan Settefisk AS, varsler KONTUR Arkitekter AS om oppstart av arbeid med detaljregulering. Det planlegges for etablering av et næringsareal på omkring 50 000 m² inkludert samferdselsanlegg som veg, kaianlegg og p-plasser. Foreslått regulert areal utgjør 150 000 m², hvorav 25 000 m² er sjøområder. Planområdet er vist i kommuneplanen vedtatt 23.10.2019. Planarbeidet varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med planprogrammer er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltaket. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.

Planprogram finnes her (PDF, 8 MB), og på Kontur sin hjemmeside.

Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til planprogram og oppstartsvarsel. I henhold til forskriften om konsekvensutredninger av 1.7.2009 legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum seks uker. Hovedformålene i dag er Næring, LNF, Farleder og kombinerte formål både i sjø og på land.

Frist for innspill til planprogrammet og varselet om oppstart er 24.02.2020, og sendes til følgende adresser:
Kontur Arkitekter AS, Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik
e-post: morten.lokken@kontur.as