Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Inntian havn gnr. 25 bnr. 14 m.fl.

I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Inntian havn, gnr. 25 bnr. 72 og del av bnr. 12 og 14 m.fl. Planområdet er på ca. 10 dekar, og det tas forbehold om mindre justering av plangrensen fram til innlevert planforslag.

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av dagens småbåtanlegg og oppføring av flere naust/båthus og et servicebygg i planområdet samt sikre havna. Det vil bli lagt vekt på landskapstilpasning og funksjonalitet.

Klikk for stort bildePlanavgrensning  Reguleringen er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. Kun en mindre del i et tidligere steinbrudd er i strid med avsatt formål, LNF, i kommuneplanens arealdel. I samråd med kommunen er det derfor konkludert med at det ikke skal konsekvensutredes etter forskrift, men det skal utredes etter plan- og bygningsloven innenfor de ulike aktuelle temaene.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Lisbet Baklid, tlf: 93 28 72 55.

Berørte parter kan komme med skriftlige innspill og synspunkter til Grensevegen, 811, 2240 Magnor, eller på mail til lisbet@naturplanutvikling.no.

Frist for merknader er satt fredag 11.12.2020.