Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Sistranda høydebasseng gnr./Bnr. 21/1, 21/25, 21/61 M.Fl. Frøya kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette igangsetting av detaljregulering av Sistranda høydebasseng og Steinalderstien.

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av
Sistranda høydebasseng og Steinalderstien. Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for nytt høydebasseng ved siden av det gamle høydebassenget på Sistranda i Frøya kommune. Tiltaket vil innebære tilpasning av terreng og utbygging av høydebasseng med oppgradering av dagens adkomstvei, i tillegg vil Steinalderstien bli regulert. Dagens atkomst fra Ørndalsveien benyttes og skal oppgraderes.

Rambøll bistår tiltakshaver, Frøya kommune i arbeidet. Tiltaket er i tråd med kommunedelplanen for Sistranda. Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Christian Dunker Furuly, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no innen 29.04.2019. 

Varselbrev (PDF, 367 kB)