Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Uttian næringsområde, Frøya kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering for Uttian næringsområde. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter. Planområdet er på ca. 35,6 daa og består av eiendommene gnr/bnr 26/1, 14, 31, 1451/1, 1451/2 og Ellingsholmene.