Varsel om oppstart av planarbeid Fortau og gangsti i Hamarvika gnr. 9, bnr. 106 m.fl

I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeid. Kystplan AS er engasjert av Frøya kommune, for å utarbeide reguleringsplan for fortau og gangsti. Planområdet ligger i gjeldende reguleringsplan for Hamarvika, planid: 1620200912 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortau langs Hammarvikringen og en gangsti som binder sammen Hammarvikringen og Samvirkeveien. Hensikten er å få en enkel adkomst til busstoppen ved Butikken. Videre vil det bli gjort mindre karttekniske justeringer. Planarbeidet blir gjort i samarbeid med Frøy eiendom som planlegger et større boligfelt i området.
Viser til mer informasjon på www.kystplan.no.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 03.01.2020 til Kystplan AS, postboks 4, 7239 Hitra
eller på e-post til may@kystplan.no.
Besøksadresse: Torget