VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – OMRÅDEREGULERING NORDHAMMARVIKA - N1 gnr./Bnr. 19/3, FRØYA KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av områderegulering av Nordhammarvika - N1. Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av næringsområdet Nordhammarvika på Frøya. Tiltaket vil innebære nedplanering av terreng og utfylling i sjø. Dagens atkomst fra Fv. 714 til Nordhammarvi-ka næringspark skal også brukes her. Rambøll bistår tiltakshaver, Frøya kommune i arbeidet. Tiltaket er i tråd med kommunedelplanen for Sistranda. Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning. 

Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Frøya kommune. Innspill til planarbeidet sendes Ram-bøll v/Trude Krokenes Lian, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller trude.lian@ramboll.no innen 14.12.2018

Klikk for stort bilde