Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsarbeider for boligområde i Beinskardet, gnr. 21 bnr. 320 m.fl. PlanID: 5014 202009 - Frøya kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur i Beinskardet.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, da reguleringen i all hovedsak er i tråd med overordnet arealplan. Boligområdet er merket B19 i kommunedelplan for Sistranda.

Planområdet er totalt på ca. 64 daa. Avgrensningen av planområdet er vist på kartutsnittet under. Vi gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Kommentarer/merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til: 

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
post@on-as.no
Tlf. 72484020, senest innen 18.02.2021