Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan for Myran/Beinskardet B5 gnr. 20, bnr. 3 og 6

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeid.
Kystplan AS er engasjert av Frøy Eiendom for å utarbeide reguleringsplan for område Myran/Beinskaret B5 
Planområdet ligger i gjeldende kommunedelplan for Sistranda.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

Hensikten med planen er å tilrettelegge for flerboligbygg.

Klikk for stort bilde

Viser til mer informasjon på våre nettsider, www.kystplan.no.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 05.06.2020 til Kystplan AS, postboks 4, 7239 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no.

Besøksadresse:   Frøya:  Blått kompetansesenter (mandager)  eller   Hitra: Torget 3, Fillan