Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering Rabben B6 gnr. 19, bnr. 1 mfl.

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Rabben B6. Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for nytt boligfelt på Sistranda i Frøya kommune.

Tiltaket vil innebære utforming av boligområde med flere ulike bygningstypologier. Dagens atkomst fra Rabbaveien benyttes. Rambøll bistår tiltakshaver, KIVO Eiendom AS og KI Eiendommer AS i arbeidet. Tiltaket er i tråd med kommunedelplanen for Sistranda. Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

 

Klikk for stort bilde     

 

 

 

 

 

 

 

Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt ca. 31 daa.

Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Frøya kommune. Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Christian Dunker Furuly, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no innen 11.11.2019