Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Oppheim boligfelt gnr. 10 bnr. 279 m. fler

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Oppheim i Frøya kommune.

Varslingsområdet gjelder gnr. 10 bnr. 279 og mindre deler av gnr/bnr 10/8, 10/139 og fylkesveg 714, avgrenset som vist på kartutsnittet. Forslagstiller er Thomo eiendomsutvikling AS. Frøya kommune er planmyndighet. Oppstartsmøte med kommunen ble holdt 09.12.2019. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, rasteplass og LNFR-formål. Totalt planområde er omlag 100 daa stort.

Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling innenfor boligformål i kommuneplanen, varierte boligformer som eneboliger, rekkehus og småhus i tillegg til adkomst, lekeplasser, vegformål og fellesareal. I samråd med kommunen er det vurdert at reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning i hht. KU-forskriften og plan og bygningsloven §4. Enkelte deltema vil bli utredet nærmere etter avtale med kommunen.

Grunneiere, naboer og relevante organisasjoner vil bli varslet med brev.

Innspill til planarbeidet må sendes skriftlig innen 07. februar 2020 til følgende adresse eller e-post.

Adresse: WSP Norge AS, Granåsvegen 15B, 7069 Trondheim
E-post: oddhild.fausa@wsp.com

Se også https://www.wsp.com/nb-NO/konsernet/norway/kunngjoringer for informasjon.

Planavdelingen