Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for eiendommen gnr 21 bnr 245 mfl.  Midtsian, Frøya kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur.

Planområdet består av to delområder på til sammen 3,3 dekar. Avgrensningen av områdene er vist på kartutsnittet under.

Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planens avgrensning:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte
planarbeidet kan rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
post@on-as.no
Tlf. 72484020, innen 05.07.2019

Klikk for stort bilde