Varsel om oppstart av reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen, Frøya kommune, (PlanID: 1620200804)

Det skal igangsettes arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Siholmen-Myratangen i Frøya kommune.
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny lokalisering av liggekai ved Siholmen. Kaianlegget flyttes nordover i forhold til vedtatt reguleringsplan, dvs. utenfor etablert molo for fiskerihavna. Formål småbåthavn oppheves. Mindre revideringer av formål inne i fiskerihavna skal vurderes. Planområdet fra vedtatt plan opprettholdes.

Tiltaksendringen gir ingen vesentlige nye virkninger for miljø eller samfunn. Planen omfattes derfor ikke av forskriften, hverken ihht. § 6 eller § 8.


Frøya kommune er initiativtaker til planen. Planinitiativet som viser hva som skal bygges ut (vedlagt), er gjennomgått i et oppstartsmøte mellom kommunen og rådgiver. Møtereferatet ligger vedlagt, og krav og andre hensyn som kommunen vektlegger står beskrevet her.


Innspillene som gis i forbindelse med varsel om oppstart blir oppsummert og tatt med videre i planarbeidet, samt kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.
Frist for skriftlige innspill til planoppstart er til 20.november 2018.


Skriftlige innspill til planen sendes til Norconsult v/ Aslaug Bjørke, Klæbuvegen 127B, 7031 Trondheim eller på e-post til aslaug.bjorke@norconsult.com


Kontaktperson i Frøya kommune er Stian Aspaas Haugen, tlf. 72 46 32 00 eller epost: stian.haugen@froya.kommune.no


Planoppstart varsles i HitraFrøya, og dokumentene i saken gjøres tilgjengelige på Frøya kommunes nettsider: www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer