Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Langåsen boligfelt gnr. 8, bnr. 16 m.fl

I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt
reguleringsplanarbeid. Det er planlegges ca 3-4 eneboligtomter, samt område for leilighetsbygg.

Ny avkjørsel fra Sørfrøyveien. Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknader/innspill
Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 14.02.2020 til:
Kystplan AS, postboks 4, 7239 Hitra eller på e-post til may@kystplan.no.
Besøksadresse: Torget 3, Fillan
Se også info på www.kystplan.no

Planavdelingen