Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Ørnflaugvågen havn og industriområde, Frøya kommune

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende virksomhet i området og omfatter bla. planering av landområde, utfylling i sjø og anlegging av kai med dokk. Planområdet er på ca 25 dekar og planavgrensningen er vist på kartutsnittet under. Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
post@on-as.no
Tlf. 72484020, innen 20.08.2021

Evt.

Yord AS
helge@yord.no
Tlf. 97789660