Varsel om oppstart av Reguleringsplanarbeid - Ytterneset II (Gnr 4, Bnr 1): Veiadkomst til naustområde

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på deler av eiendommen 4/1.
Planområdet er delvis tråd med kommuneplan for Frøya kommune. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

Klikk for stort bilde

 

 

 

Hensikten med planen er å etablere veiadkomst til et naustområde som er regulert i reguleringsplan for Ytterneset . Ny plan skal derfor delvis erstatte eksisterende plan for Ytterneset.

Flere opplysninger finner du på www.kystplan.no

Merknader kan leveres på e-post: may@kystplan.no,
eller til Kystplan AS, postboks 4, 7239 Hitra

Frist er satt til 07.06.2021
Spørsmål rettes til May I Andreassen, tlf: 934 67 358