Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Fv. 6460 Titran

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 6460 Titran i Frøya kommune. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune.

Brua over til Titran er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Som følge av brufornyingen må også veglinjene tilknyttet brua tilpasses. Med dette som bakgrunn igangsettes det en reguleringsplanprosess for å få synliggjort
tekniske forutsetninger og for å få vurdert arealbehov, både i anleggsfasen- og i
permanent situasjon.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 22.12.2022 til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, PB 2560
7735 Steinkjer,
eller til:
postmottak@trondelagfylke.no

Send også kopi til Frøya kommune: postmottak@froya.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til Trøndelag fylkeskommune ved:
Astrid Hanssen, tlf. 93691008, epost: e-astha@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet finnes også på hjemmesiden til fylkeskommunen:
Høringer - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)