Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen i
Frøya kommune.

De to bruene på fv. 6466 over Trøastrømmen og Kvernøystrømmen er i dårlig forfatning
og skal skiftes ut. Som følge av brufornyingen må også veglinjene tilknyttet bruene
tilpasses. Med dette som bakgrunn igangsettes det en reguleringsplanprosess for å få
synliggjort tekniske forutsetninger og for å få vurdert arealbehov, både i anleggsfasenog
i permanent situasjon.

Åpen kontordag:
Vi har åpen kontordag på Rådhuset på Sistranda (Rådhusgata 25) 30 november 2022 kl. 10-18.
Send e-post (e-astha@trondelagfylke.no) eller ring (tlf. 93691008) for å avtale
tidspunkt.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 16.12-2022 til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, PB 2560
7735 Steinkjer,
eller til:
postmottak@trondelagfylke.no

Send også kopi til Frøya kommune: postmottak@froya.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til Trøndelag fylkeskommune ved:
Astrid Hanssen, tlf. 93691008, epost: e-astha@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet finnes også på hjemmesiden til fylkeskommunen:
Høringer - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)