Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Grønnberget gnr. 8, bnr. 23 og 72

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles på vegne av Kystplan AS oppstart av arbeid med detaljregulering for Grønnberget gnr. 8, bnr. 23 og 72

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging med tilhørende infrastruktur. Det er i første omgang tiltenkt 2-3 eneboliger/eneboligtomter, og flere "minihus", men antall boenheter vil avklares i løpet av planprosessen. Størrelsen på planområdet er ca. 8,4 daa, og består av lettere kupert terreng. 

Planavgrensningen er vist som stiplet svart linje.

 

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 20. juni 2023 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller silje.saetre@kystplan.no.

 

Grønnberget
Tittel Publisert Type
Innledende ROS-analyse - Grønnberget

15.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innledende ROS-analyse - Grønnberget.pdf
Kunngjøringsbrev

15.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøringsbrev.pdf