Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Nordhammaren B7, gnr. 10 bnr. 8

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles på vegne av Norgeshus AS arbeid med detaljregulering for Nordhammaren B7, gnr. 10 bnr. 8 m.fl.

Planområdet ligger på Nordhammaren på Frøya, og har en størrelse på omtrent 106 daa. Området ligger langs fylkesveg 714, Nordfrøyveien.  PlanID er 5014202304.

Hensikten med planarbeidet
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for oppføring av nye boliger. Det planlegges konsentrert bebyggelse i form av småhus, rekkehus/kjedehus og leiligheter. Det anslås ca. 126 boenheter, men endelig antall blir avklart ila. planprosessen. Småhusbebyggelsen er planlagt i 2 etasjer og leilighetsbygg inntil 4 etasjer. Videre prosjektering vil vise høyder, infrastruktur og plassering mer detaljert. Andre aktuelle formål vil være uteoppholdsareal, grønnstruktur, kjøreveg, parkering, lekeareal, gangareal og renovasjon.

 

Skriftlige innspill til det igangsatte planarbeidet merkes «23-0590 Nordhammaren B7» og rettes til:
Norgeshus AS v/Espen Daaland Holmli, pb. 161, 7223 MELHUS, eller epost: espen.daaland.holmli@norgeshus.no


Kopi kan sendes til Frøya kommune, Postboks 152, 7261 Sistranda eller ved e-post til postmottak@froya.kommune.no.
 

Frist for å sende inn merknader er 05.03.2024.

 

 

Nordhammaren B7
Tittel Publisert Type
Referat oppstartsmøte

02.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Nordhammaren B7_akseptert_revidert.pdf
Kunngjøringsbrev

02.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23-0590 Kunngjøring offentlige myndigheter_rev 01.02.24.pdf