Varsel om oppstart - reguleringsplan for Purkskaget - Mausund

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8
 varsles det om at det igangsettes planarbeid for
 indre del av Purkskaget på Mausund. Tiltakshaver er Havnago AS.

Formålet med planarbeidet er å rydde opp i strandlinjen for å få bedre areal for sjøhus/naust og rorbuer innerst i Måøyhålet. Planområde er avgrenset på vedlagt kartutsnitt. 

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

Tiltaket vil ikke falle inn under krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Joar Johansen, tlf. 481 00 969.

Innspill til planarbeidet kan sendes Joar Johansen, Nedre Bakklandet 56, 7014 Trondheim eller på mail joar@thommesen-ark.no

Frist for merknader er satt til fredag 5. juni