Oversikt medlemmer og varamedlemmer hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

Oversikt medlemmer hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester
Medlemmer E-post Parti Mobil
Aleksander Søreng, leder aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp 93 85 68 51
Terje Grytvik, terje.grytvik@froya.kommune.no ¤ Uavhengig
Eirik Bjørgan EirikJohansen.Bjorgan@froya.kommune.no H
Hans Stølan, nestleder HansL.Stolan@froya.kommune.no ¤ Uavhengig
Dordi Hammer Dordi.Hammer@froya.kommune.no R 90 57 45 24
Roger Tvervåg Roger.Tvervag@froya.kommune.no Ap 95 73 97 02
Gunn Heidi Hallaren Gunn.Heidi.Hallaren@froya.kommune.no Ap

¤ Uavhengig, utmeldt fra partiet

Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester
Varamedlemmer E-post Parti Mobil
Sandra Søreng Sandra.r.s99@hotmail.com Frp
Fred Jørgensen fredjorg65@gmail.com Frp
Olaf Reppe Olaf.Reppe@froya.kommune.no Frp
Lisa Grytvik lisagrytvik@hotmail.com Frp
Lene Dahlø Skarsvåg lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp
Morten Helskjær Kløven eb3_sg@hotmail.com ¤ Uavhengig
Anette Narmo Hammervold anette@akerbla.no H
Eskil Bekken Eskil.bekken@bewi.com H
​Remy Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H
Tina Anette Hammer Tina.Anette.Hammer@froya.kommune.no Sv
Astri Reppe Astrid.Reppe@froya.kommune.no R
Marthe Reppe Marthe.Reppe@froya.kommune.no R
Nils Jørgen Karlsen Nils.Karlsen@froya.kommune.no Ap 46 86 95 86
Kjell Olav Sugustad kosugustad@gmail.com Ap 99 53 65 82
Ann Kristin Kristoffersen ann.kristin.kristoffersen@hotmail.com Ap
Oddvar Espnes oddvar.espnes@gmail.com Ap

 

Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester.

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til drift skal allikevel ikke omfattes av utvalgets ansvarsområde. Utvalget har myndighet i alle saker der kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

 - Alle kommunale bygg, eiendommer, veg, vann, avløp, renovasjon,

 -  Brann, feiing og beredskap

 - Investeringsprosjekter

 - Miljø/forurensing

 - Forsyningsforskriften

 - Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov

 - Alkohollovgivning

 - Brannlovgivning

 - Naturlovgivning

 - Matrikkelloven

 - Byggesak/tilsyn

 - Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift

 - Samferdsel

 - Hovedutvalget er også trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med representanter fra lensmann (politi), lokal transportør, barnas representant i plansaker og en representant fra bruker/eldrerådet.

Eksempler på saker:

- Trafikksikkerhet

 - Større tilsynsaker

 - Gebyrregulativer

 - Planer innenfor VA

 - Ruspolitisk handlingsplan

 -Skjenkekontroller med anmerkning

 - Avslag skjenkebevilgning

 

1.1.1Delegering av myndighet til hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester

I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter bestemmelser i Kommunelov og særlover.

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet.

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret.